Hotline Lạc Hồng Viên: 0915 636 098 (24/24)

Báo giá

Bảng giá đất đồi Hỏa

 

Giá bán

Hình ảnh Mô tả Diện tích Giá bán
 1

Mộ đơn

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 1 phần mộ Khô

(Cải táng hoặc hỏa táng)

 15.000.000 đ

Liên hệ

0915 636 098

 2  

 

  Mộ đôi

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 2 phần mộ Khô

(Cải táng hoặc hỏa táng)

30.000.000đ

Liên hệ

0915 636 098

 3  

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 4 phần mộ hỏa táng cải táng

 Khuôn viên 12m2

Liên hệ

0915 636 098

 4  

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 6 đến 8 phần mộ hỏa táng cải táng

 Khuôn viên 28 m2

Liên hệ

0915 636 098

 5  

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 12 đến 14 phần mộ hỏa táng.

 Khuôn viên 56 m2

Liên hệ

0915 636 098

 6  

Thuộc khu đồi Hỏa

Sử dụng xây dựng tối đa 20 phần mộ Hỏa táng

 Khuôn viên 100 m2

Liên hệ

0915 636 098

 

Bảng giá đất đồi Kim

 

Hình ảnh Mô tả Diện tích Giá bán
 1  

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

 16 phần mộ Khô

 Khuôn viên 75 m2

Liên hệ

0915 636 098

 2  

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

 20 phần mộ Khô

 Khuôn viên 100 m2

Liên hệ

0915 636 098

 3  

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

 30 phần mộ Khô

 Khuôn viên 150 m2

Liên hệ

0915 636 098

 5  

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

 20 phần mộ Khô

 Khuôn viên 102 m2

Liên hệ

0915 636 098

 4  

Thuộc khu đồi Kim

Sử dụng xây dựng tối đa

 40 phần mộ Khô

Liên hệ

0915 636 098